Algemene Voorwaarden

  Logo_klein    

Algemene Voorwaarden

1. Opdrachtgever
Onder opdrachtgever wordt verstaan, de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die SdS Translation Works opdraagt vertaalwerkzaamheden te verrichten.

2. Offerte en totstandkoming van de opdrachtovereenkomst

2.1 Offertes met daarin genoemde prijsopgaven en/of leveringstermijnen zijn, zolang SdS Translation Works de volledig te vertalen en/of te bewerken tekst van opdrachtgever nog niet inhoudelijk heeft kunnen beoordelen, vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen of aangepast.

2.2 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van SdS Translation Works, of door schriftelijke bevestiging door SdS Translation Works van een door opdrachtgever verstrekte opdracht. Onder schriftelijk wordt ook e-mail en/of fax verstaan.

2.3 SdS Translation Works zal opdrachtgever in principe een schriftelijke bevestiging sturen van de verleende opdracht. Ontbreken van deze bevestiging doet geen afbreuk aan totstandkoming van de overeengekomen opdracht.

2.4 Tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk bij opdrachtverstrekking te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en/of voor rekening van een derde en mits hij of zij naam en adresgegevens van deze derde heeft vermeld, beschouwt SdS Translation Works als opdrachtgever degene die de opdracht aan SdS Translation Works heeft verstrekt.

2.5 Indien SdS Translation Works in redelijkheid twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen, is SdS Translation Works gerechtigd aanvullende zekerheidstelling te vereisen.

3. Levertermijn en tijdstip van levering

3.1 De overeengekomen leveringstermijn wordt door SdS Translation Works in acht genomen, tenzij SdS Translation Works in een aantoonbare overmachtsituatie is geraakt. SdS Translation Works is gehouden om, zodra duidelijk wordt dat tijdige levering door uitzonderlijke omstandigheden niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

3.2 De levering vindt plaats op het tijdstip van verzending door SdS Translation Works per e-mail, gewone post, fax of koerier.

3.3 In verband met de uitvoering door SdS Translation Works van de verstrekte opdracht is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs noodzakelijk is om tijdige levering door SdS Translation Works mogelijk te maken.

4. Wijziging of intrekking van een opdracht

4.1 Indien opdrachtgever na totstandkoming van de verleende opdracht wijzigingen of aanvullingen aanbrengt, anders dan van geringe aard, dit ter beoordeling van SdS Translation Works dan behoudt SdS Translation Works zich het recht voor om de leveringstermijn(en) en/of het honorarium aan te passen of de voorgestelde wijzigingen te weigeren.

4.2 Eventuele wijzigingen in de overeengekomen condities van de opdracht, na totstandkoming van de overeenkomst, worden pas na schriftelijke acceptatie en bevestiging door SdS Translation Works van kracht.

4.3 Indien een verstrekte opdracht door opdrachtgever (tussentijds) wordt ingetrokken, is opdrachtgever gehele betaling verschuldigd van het overeengekomen bedrag, tenzij SdS Translation Works aangeeft dat een reductie kan worden toegepast. De omvang van de eventuele reductie is ter beoordeling van SdS Translation Works en hangt mede af van de reeds uitgevoerde werkzaamheden. SdS Translation Works zal het reeds vervaardigde werk ter beschikking stellen aan opdrachtgever.

5. Uitvoering van opdrachten en geheimhouding

5.1 SdS Translation Works verplicht zich naar opdrachtgever zorg te dragen voor deskundige uitvoering van vertaalopdrachten naar SdS Translation Works beste weten en kunnen.

5.2 SdS Translation Works heeft het recht voor uitvoering van opdrachten derden, zelfstandig opererende en gekwalificeerde vertalers, in te schakelen.

5.3 In verband met het gewenste kwaliteitsniveau van de uitvoering door SdS Translation Works van de verstrekte opdracht is de opdrachtgever gehouden om noodzakelijke informatie over de te vertalen tekst, waaronder specifieke terminologie, ter beschikking te stellen.

5.4 SdS Translation Works zal alle door opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. SdS Translation Works zal ingeschakelde vertalers wijzen op hun plicht tot strikt vertrouwelijke behandeling van verkregen informatie. SdS Translation Works kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onverhoopte schending van de geheimhoudingsplicht door derden.

6. Honorarium, betaling en incassokosten

6.1 Het honorarium wordt berekend door het aantal woorden in de vertaalde tekst (doeltekst) te vermenigvuldigen met het geldende standaardtarief per woord, tenzij door SdS Translation Works met opdrachtgever een afwijkend tarief wordt overeengekomen.

6.2 SdS Translation Works hanteert naast het standaardtarief een toeslag, indien de te vertalen brontekst extra bewerkelijk is, van vakspecialistische aard is of de vertaling met grote spoed dient te worden geleverd. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.

6.3 Tarieven worden vermeld exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

6.4 Het factuurbedrag dient uiterlijk binnen drie weken na factuurdatum te zijn bijgeschreven op rekening van SdS Translation Works. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. In geval van verzuim is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd en alle overige incassokosten, waaronder administratiekosten van SdS Translation Works van 50 euro per factuur en administratie- en/of commissiekosten van het door SdS Translation Works ingeschakelde incassobureau.

7. Reclames en geschillen

7.1 Reclame over geleverde vertalingen dient door opdrachtgever zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen tien werkdagen na levering, schriftelijk en met inhoudelijke argumentatie en gedetailleerde onderbouwing aan SdS Translation Works kenbaar te worden gemaakt. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting.

7.2 Indien opdrachtgever na verloop van de termijn zoals gesteld in artikel 7.1 geen klachten heeft geuit, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien SdS Translation Works alsnog hierin toestemt.

7.3 In geval van reclame of geschil zal SdS Translation Works zijn standpunt formeel kenbaar maken, mede op basis van deskundig commentaar van de (betreffende externe) vertaler(s).

7.4 Indien SdS Translation Works de klacht ten dele of geheel gegrond acht, zal SdS Translation Works alles in het werk stellen om de klachten te verhelpen.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 SdS Translation Works kan door opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan SdS Translation Works toerekenbare tekortkoming. SdS Translation Works is niet aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. Voor vertaling van ambigue onderdelen in de brontekst ontheft SdS Translation Works zich van iedere aansprakelijkheid.

8.2 De aansprakelijkheid van SdS Translation Works is in ieder geval beperkt tot het bedrag gelijk aan het in rekening gebrachte honorarium exclusief BTW van de desbetreffende opdracht, met in alle gevallen een maximum van 10.000 euro.

8.3 Het risico van nadelige gevolgen, waaronder letselschade of economische schade, van gebruik van door SdS Translation Works vertaalde teksten ligt bij opdrachtgever. Opdrachtgever wordt geacht wezenlijke items in een door SdS Translation Works opgeleverde vertaling, waaronder geldbedragen, waardegetallen, medische begrippen, op juistheid te controleren, omdat SdS Translation Works naar beste weten en kunnen vertalingen verzorgt, doch in geen geval omissies kan uitsluiten.

8.4 SdS Translation Works is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van door opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. SdS Translation Works is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie, internet en moderne telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers).

8.5 De opdrachtgever vrijwaart SdS Translation Works tegen aanspraken van derden gerelateerd aan beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of intellectuele eigendomsrechten.

9. Ontbinding

9.1 SdS Translation Works is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de lopende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten.

9.2 Indien SdS Translation Works door buitengewone omstandigheden, waarop zij geen invloed kan uitoefenen, niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft SdS Translation Works zonder verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Onder buitengewone omstandigheden worden in ieder geval brand, ongeval, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen en maatregelen van overheidswege gerekend.

10. Auteursrechten

10.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen behoudt SdS Translation Works het auteursrecht op de door de vertaler vervaardigde teksten.

11. Toepasselijk recht

11.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en SdS Translation Works is in alle gevallen Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter. Indien een opdrachtgever SdS Translation Works juridisch aansprakelijk stelt dient dit te allen tijde in Nederland te gebeuren.

12. Overig

12.1 Onder SdS Translation Works wordt verstaan, het vertaalbureau SdS Translation Works, gevestigd te 's-Heerenberg in Nederland en ingeschreven in het handelsregister van Utrecht in Nederland onder nummer NL002413639B84.

12.2 Een recente versie van deze algemene voorwaarden zal te allen tijde op eerste verzoek aan de vrager worden toegezonden en is altijd ter inzage terug te vinden op www.sdstranslationworks.eu.

12.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen SdS Translation Works en opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk vooraf door SdS Translation Works schriftelijk akkoord is gegaan met toepassing daarvan.

12.3 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht in Nederland onder nummer NL002413639B84.

Laatst bijgewerkt: 01 februari 2009